TIRANA BUSINESS PARK

 • Sistemime territori dhe zonave të gjelbra, kthim toke are në gjendje të mëparshme
 • Germimet per objektet ndertimore
 • Gërmime kanalizime të ujërave të shiut, drenazhe të ujërave të bardha
 • Rrjeti kanalizimeve elektrike dhe sinjalistikës
 • Transport material dhe pajisje të gjithë tonazheve

Rehabilitimi Lumi i Tiranës

 • Gërmime dhe mbushje me material inerte
 • Sistemime të terrenit, zhvendosje me transport të mbetjeve llumore
 • Ndërtimi i kanalizimt të ujërave të zeza
 • Veshje e lumit me murë guri, etj

Punime ne aeroportin “Nënë Tereza”

 • Sistemime territori dhe zonave të gjelbra, kthim toke are në gjendje të mëparshme
 • Gërmimet për terminalin e ri
 • Rrjeti kanalizimeve elektrike dhe sinjalistikës
 • Transport material dhe pajisje të gjithë tonazheve.

Ujesjellsi Kamez

 • Prerje e asfaltit  dhe gërmime  per rrjetin e tubacioneve te furnizimit me uje.
 • Transporti materialeve te germuara dhe pajisjeve të gjithë tonazheve.
 • Gërmime me eskavator per zgjerimin e rrjetit te furnizimit me uje.
 • Mbushje me materiale inerte te  kanalizimeve per vendosjen e tubacioneve te ujesjellesit
 • Vendosjen e tubacioneve per furnizimin me uje dhe sinjalistikave perkatese.

Mirembajtje e aeroportit “Nënë Tereza”

 • Sherbime për mirëmbajtjen e zonave të gjelberta të zones ajrore, prerjen e barit të një sipërfaqeje prej 197 hektarësh
 • Realizimin e punimeve te nevojshme me qellim mirembajtjen e sistemit te kanalizimeve duke siguruar qe kanalizimet, tubat e shkarkimit dhe kanalet nentokesore te jene te pastuara nga cdo pengese e cila mund te ndaloje ujin nga rrjedhja ne formen e duhur.
 • Mbikqyrje periodike te situates se sistemit se kanalizimeve, lartesine e barit si dhe kushtet e pergjithshme te zones duke perfshire rregjistrimin dhe patrimin e bimeve te tjera.
 • Mbjellja e barit te ri ne rastet kur eshte e nevojshme ne perputhje me specifikmet, programin vjetor te mirembajtjes apo udhezimet e miratuara nga perfituesi sherbimit
 • Kryerja e te gjithave punimeve te nevojshme per punimet e ri-nivelimit per afersisht 30 hektare ne vit.

Punimet në pjesën e brendshme të A.N.T.A sha

 • Sistemime territori dhe mirëmbajtje të zonave të gjelbra
 • Gërmimet për ndërtimin e zyrave të reja të  A.N.T.A sha
 • Gërmime kanalizime të ujërave të shiut, drenazhe të ujërave të bardha
 • Gërmime kanalizimeve për rrjetet elektrike dhe sinjalistikës